Informace o zpracování a ochraně osobních údajů společností Globus ČR, v.o.s.

Společnost Globus ČR, v.o.s. se sídlem Praha 9 - Čakovice, Kostelecká 822/75, PSČ 196 00, IČO: 634 73 291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 79154 (dále jen „Globus“), provozovatel internetových stránek www.pracevglobusu.cz (dále jen „kariérní web“), je jako správce osobních údajů povinna chránit zpracovávané osobní údaje a dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů.

V tomto textu poskytuje Globus uchazečům o zaměstnání informace o zpracování a ochraně osobních údajů, zejména o tom, jak Globus s osobními údaji nakládá, k jakým účelům je využívá, komu je poskytuje a jaká jsou individuální práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány (tzv. subjektů údajů).

Oprávnění Globusu ke zpracování osobních údajů

Pokud na kariérním webu odpovíte na nabídku pracovní pozice, bude Globus zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, dosavadní pracovní praxe a její podrobnosti, zkušenosti a dovednosti. Poskytnutí jakýchkoliv jiných osobních údajů je dobrovolné a Globus jejich poskytnutí nevyžaduje.

Osobní údaje bude Globus zpracovávat pro účely výběrového řízení pro konkrétní pracovní pozici a zefektivnění náborového procesu. Osobní údaje Globus zpracovává z titulu provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní nebo jiné obdobné smlouvy s uchazečem o zaměstnání. Globus dále zpracovává některé údaje z titulu svých oprávněných zájmů (jako například zefektivnění náborového procesu, provádění analytických a statistických činností, zachování integrity dat, odstranění případných duplicit a podobně).

Vaše osobní údaje Globus uchovává po dobu realizace výběrového řízení, avšak ne déle než 1 rok.

Rozhodnete-li se z výběrového řízení pro konkrétní pracovní pozici odstoupit ještě před tím, než bude ukončeno Globusem, můžete tak učinit zasláním požadavku na tuto e-mailovou adresu poverenec@globus.cz.

Pro zvýšení možnosti uchazeče o zaměstnání uspět v budoucnu v Globusu jako kandidát na pracovní pozici je Globus dále oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Účelem zpracování osobních údajů je možnost Globusu zasílat uchazeči o zaměstnání nabídky na jiné vhodné pracovní pozice či jiné informace o možnosti pracovního uplatnění v Globusu. Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu 3 roky, nejdéle však do doby jeho odvolání, což lze učinit kdykoliv. Globus si v této souvislosti dovoluje informovat, že nikdo nemá povinnost souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnout.

Předávání osobních údajů

Globus může osobní údaje předávat třetím osobám (příjemcům osobních údajů) 

  1. za podmínek stanovených právními předpisy;
  2. pokud je předání nezbytné pro zajištění provedení opatření přijatých před uzavřením pracovní nebo jiné obdobné smlouvy s uchazečem o zaměstnání a/nebo řádného fungování kariérního webu;
  3. společnostem ze skupiny Globus; nebo
  4. dalším osobám za podmínek specifikovaných v uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Na základě pověření Globusu mohou být osobní údaje zpracovány zpracovateli osobních údajů v České republice i v zahraničí, kteří osobní údaje zpracovávají pro Globus. Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, poštovních a doručovacích služeb a společnostem poskytujícím služby v oblasti náboru nových zaměstnanců.

Seznam zpracovatelů, kterým Globus aktuálně zpřístupňuje osobní údaje k dalšímu zpracování, je k dispozici na kariérním webu v dokumentu Seznam zpracovatelů.

Ochrana osobních údajů

Globusem používaná technická a organizační bezpečnostní opatření slouží k tomu, aby osobní údaje, které Globus zpracovává, byly chráněny před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem nepovolaných osob. Globus svá bezpečnostní opatření trvale rozvíjí a zlepšuje v souladu s technologickým vývojem.

Práva při zpracování osobních údajů

Každá osoba, jejíž osobní údaje Globus zpracovává (subjekt údajů), má právo 

  • na přístup ke svým osobním údajům - na základě uplatnění práva na přístup k osobním údajům Globus poskytne informace o účelech zpracování osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů a jejich příjemcích, o plánované době uložení osobních údajů a o dalších právech, které oprávněná osoba může v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů využít;
  • na opravu osobních údajů - na základě uplatnění práva na opravu Globus opraví bez zbytečného odkladu nepřesný osobní údaj;
  • na výmaz osobních údajů - na základě uplatnění práva být zapomenut Globus vymaže označené osobní údaje; Globus však osobní údaje nevymaže, pokud je jejich zpracování založeno na platném právním titulu, zejména pokud je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Globusu;
  • na omezení zpracování osobních údajů - na základě uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů Globus případně omezí zpracování označených osobních údajů; po dobu omezení zpracování osobních údajů bude moci Globus zpracovávat dotčené osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků Globusu nebo z důvodu ochrany práv jiné osoby;
  • na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné;
  • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů včetně práva na to, aby osobní údaje byly bez zbytečného odkladu vymazány nebo anonymizovány, pokud neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování – po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebude Globus oprávněn využívat osobní údaje pro účely specifikované v odvolaném souhlasu.

Každá osoba, jejíž osobní údaje Globus zpracovává, má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Výše uvedená práva je možno uplatňovat na e-mailové adrese poverenec@globus.cz.

Dozorovým orgánem veřejné správy České republiky pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz, u kterého je možno podat stížnost, pokud se subjekt údajů domnívá, že Globus porušil právní předpisy, které upravují zpracování a ochranu osobních údajů.

Dohledovou činnost v oblasti ochrany a zpracování osobních údajů v Globusu vykonává pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů Globusu je možno kontaktovat na následujících kontaktech: (i) na doručovací adrese: Kostelecká 822/75, PSČ: 196 00, Praha 9 – Čakovice nebo (ii) e-mailové adrese poverenec@globus.cz. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se může obracet kdokoliv ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním a ochranou osobních údajů.